dr Vaihó Ádám ügyvéd

Hasznos tudnivalók

Ügyvédi titoktartás

A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény, ügyvédi titoktartásra vonatkozó rendelkezése:
Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.

A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról,  melyről mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd és az alkalmazott ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkal¬mazottaira megfelelően irányadó.
[Üt. 8 §.(1-4) bek.]


Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerint az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. Ugyanezen törvény értelmében az ügyvédi munkadíj a felek szabad megállapodásának tárgya. Mivel a munkadíjat mindig az ügy természete és bonyolultsága, a pertárgy értéke, stb. határozza meg, az ügy intézésének megkezdése előtt az ügyfél ajánlatot kap az ügyvédi munkadíjra és a várható költségekre vonatkozóan. Az ügyvédi megbízás a megbízási szerződés aláírásával jön létre. A Magyar Ügyvédi Kamara szabályozása nem teszi lehetővé, hogy az ügyvédi honlap díjakra vonatkozóan tájékoztatást adjon, vagy az alkalmazott díjak tekintetében összehasonlítást tegyen más ügyvédi irodák áraival. Amennyiben érdeklődik ügyvédi szolgáltatásaim iránt,  kérem, tiszteljen meg bizalmával és személyes találkozás során részletes tájékoztatást adok alkalmazott díjtételeimről.


Ügyfélbiztonság, jogügyletek biztonsága

A jogügyletek biztonsága érdekében a 2007. LXIV. törvény több módosítást is tartalmaz. A fenti törvény rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni, ugyanekkortól hatályos az 54/2007./XII.21./ IRM rendelet is, amely az ügyvédek személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzésre vonatkozó szabályait tartalmazza. Az új szabályozás elsősorban az ügyfelek védelméért került megalkotásra. Az azonosítás segítségével az ügyvéd meg tudja akadályozni, hogy bárki áldozatul essék hamis iratokkal visszaélő szélhámosoknak, ugyanakkor ő maga, még akaratlanul se váljék a pénzmosást, terrorizmust elősegítő ügyletek részesévé.